BRT车辆长度

阿姆斯特丹 18米     (七月-11)
巴黎 18米     (二月-16)
北京 18.5米     (六月-15)
波哥大 18米, 24.5米    还有8-12米的铰接车 (七月-13)
布里斯班 12米    some new 18m buses and recently 500 14.5m buses (八月-15)
常德 12米, 18米, 9米     (三月-13)
常州 18.5米    接驳线车辆长11米 (十一月-15)
成都 18米     (十一月-15)
大连 12米, 18米     (三月-14)
广州 12米, 18米     (九月-14)
杭州 18.5米    也有11米公交车 (七月-15)
合肥 12米, 18米     (十一月-15)
基多 ~17米     (十月-08)
吉隆坡 12米     (十一月-15)
济南 12米, 18.5米     (七月-14)
开普敦 12米, 18米     (七月-12)
卡利 12米, 18米     (七月-13)
库里提巴 24米     (一月-11)
莱昂 18.15米    还有一些支线采用10米的车 (六月-13)
兰州 12米, 18米     (十月-15)
连云港 12米, 18米     (一月-13)
利马 18米    还有些12米的支线 (七月-11)
洛杉矶 18米, 20米     (七月-13)
曼谷 12米     (十月-11)
名古屋 12米     (十月-13)
墨西哥城 12米, 18米, 25米    大部分为18米车, 1号线有部分25米, 4号线为12米车 (七月-13)
南特 18米     (七月-11)
普纳 12米     (十二月-15)
绍兴 14米     (十一月-13)
乌得勒支 18米    部分路段也采用12米的车 (七月-10)
乌鲁木齐 12米, 18米     (十一月-15)
厦门 10米, 12米, 18米    12米干线, 10米支线. 2010年4月24日投入6台18米的车, 同年5月1题再次投入6台18米的车 (十二月-15)
雅加达 12米, 18米    196台铰接车 (18米) (三月-13)
盐城 12米, 18米     (七月-15)
宜昌 12米, 18米    170 12m, 30 18m (八月-15)
银川 12米, 18米     (十一月-15)
伊斯兰堡 18米     (十二月-15)
伊斯坦布尔 19.5米, 26.4米    50台26.4米车, 250台19.5米车 (七月-12)
约翰内斯堡 12米, 18米     (七月-12)
枣庄 12米, 18米     (三月-14)
郑州 12米, 13.7米, 18米    接驳线路采用11米的车 (四月-15)
中山 9米, 12米, 18米     (七月-15)
舟山 12米     (三月-14)